(DYS) DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ

(DYS) DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir. 

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. 

01/01/2021 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir. Firmalarımızın yararlanıcı tanımlama ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri de aksamadan devam ettirilecektir. 

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ BAŞVURU EVRAKLARI NELEDİR? 

 1- Başvuru dilekçesi
 2- EK A - DYS Sistem Kullanım Taahhütnamesi
 3- EK B1 - DYS Yararlanıcı Bilgi Formu
 4- MERSİS numarasını gösterir belge örneği 
 5- İmza Sirküleri 
 6- Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 7- Vekâlet durumu var ise yararlanıcı adına temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı Vekâletname (ve vekilin imza beyannamesi)
 8- Kapasite Raporu (Varsa)
 9- EK C - DYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu
10- Yetkilendirilmesi talep edilen kullanıcının Kimlik Fotokopisi 
11- Yetkilendirilmesi talep edilen kişi; Yararlanıcı bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir, son aya ait SGK belgesi (İş yeri bilgileri görülebilen, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü veya kişinin göründüğü son aya ait iş yeri APHB) Yararlanıcı bünyesinde çalışmıyor ise noter onaylı EK C

*MERSİS’te yer alması zorunlu olmayanlar için EK B2 ve EK B3 (Gerçek Kişiler)
**Anonim şirketleri için Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklık yapısı bilgisinin yer almadığı durumlarda Hazirun Cetveli
***Gri alanların bulunduğu boşluklar Birlik tarafından doldurulacaktır, lütfen boş bırakınız.

Başvuruyu firmaya ait KEP adresi üzerinden yapabilirsiniz veya evrakları firma yetkilisi ihracatçı birliklerine teslim ederek başvuruyu yapabilmektedir.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA AŞAĞIDAKİ KONULARDA YETKİLENDİRME İŞLEMİ YAPILACAKTIR

1- İhracat Destekleri
2- Hizmet Sektörü Destekleri
3- Turquality/Markalaşma Destekleri (İhracat)
4- Turquality/Markalaşma Destekleri (Hizmet)
5- Dahilde İşleme Rejimi
6- Hariçte İşleme Rejimi
7- Vergi Resim Harç İstisna Belgesi

01.01.2021 yılı için vergi resim harç istisnası belgesi talepleri DYS sistemi üzerinden yapılacaktır.