ikinci el makine ithalat izni

Kullanılmış makine ithalat izni


01.01.2021 tarihi itibariyle kullanılmış makine ithalatı yapmak isteyen firmaların Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden izin alması gerekmektedir. Kullanılmış makine ithalat izni başvurusu için öncelikle firmanızı Ticaret Bakanlığı elektronik ortamında kayıt etmemiz gerekiyor, firmanızın açılmasının ardından başvurumuzu yapabileceğiz. 

Yetkilendirme için gerekli olan evraklar aşağıda yazılmıştır. 

1- Başvuru dilekçesi (örneği hazırlanarak tarafınıza imzaya sunulacaktır. Firma antetli kağıda çıktı alınacaktır)
2- Taahhütname (örneği hazırlanarak tarafınıza imzaya sunulacaktır) 
3- İmza sirkülerinizin noter onaylı aslı 
4- Firma tanımlama formu (örneği hazırlanarak tarafınıza imzaya sunulacaktır. Firma antetli kağıda çıktı alınacaktır)

ÖNEMLİ NOT: DİLEKÇE VE FİRMA TANIMLAMA FORMUNU MUTLAKA ŞİRKET ANTETLİ KAĞIDINIZA ÇIKTI ALINIZ...EVRAKLAR MUTLAKA FİRMA İMZA SİRKÜLERİNDE YETKİLİ OLAN KİŞİ YADA KİŞİLER TARAFINDAN İMZALANACAKTIR. KAŞENİZDEKİ ÜNVAN VE ADRESİNİZ  SON GAZETENİZDEKİ ÜNVAN VE ADRESİNİZ OLSUN...

Kullanılmış Makine İzni Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir

Kullanılmış makine ithalat izni başvurusu için aşağıdaki bilgi ve belgeleri hazırlamamız gerekiyor. Bakanlığın açmış olduğu elektronik ortama gerekli firma bilgileri, makine bilgileri girişi yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklar sisteme ayrıca yüklenecektir.

1- Başvuru Formu (örneği hazırlanarak tarafınıza imzaya sunulacaktır)
2- Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi il birlikte) 
3- İthal Edilecek Eşyaya Ait En az 4 Adet Fotoğraf (eşyanın marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini içeren eşyanın kimlik etiketini gösterecektir)
4-Kapasite Raporu veya Ön Kapasite Raporu
5- Hizmet Yeterlilik Belgesi (TSE'den) veya Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden) (Sadece servis, bakım ve onarım hizmeti için ithal edileceklerde)
6- Eşyanın Kullanım Amacına İlişkin Detaylı Açıklama (örneği hazırlanarak tarafınıza imzaya sunulacaktır)

NOT: Bakanlık yapacağı incelemeye göre farklı bilgi ve belge isteyebilir. Bakanlığa yapılan başvuruların %100 olumlu çıkma garantisi yoktur. Bakanlık yapacağı değerlendirmede ilgili makinenin Türkiye'de üretim durumunu, makinenin kullanılabilirlik durumu ve kalan ekonomik ömrünü, firmanın üretim durumunu, yatırım teşvik belgesi olup olmadığı gibi kriterleri inceleyerek karar verecektir. İthalat izni almadığınız kullanılmış makineler için yurt dışına ödeme yapmayınız.

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2023/9)

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemektir.


MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ç) TPS: Tek Pencere Sistemini, ifade eder.


İthali izne tabi eşya

MADDE 4- (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir.

(2) Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesindeki ithalatı Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Değerlendirmede; ithalatçının niteliği, eşyanın miktarı, iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler de göz önüne alınabilir. Bu eşyanın ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.

(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır. Ek-1 liste kapsamı eşyaya ilişkin diğer esaslar

MADDE 5- (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki eşya için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun olanları için;

1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim kıymetine bakılmaksızın,

2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim kıymetine bakılmaksızın, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.

b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.

c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) düzenlenir. 31 Aralık 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32060 (3. Mükerrer)

ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşyanın sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise (a) bendi kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenmez.

Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi

MADDE 6- (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan;

a) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanlarının kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

b) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış ise, kesin ithaline izin verilmiştir. Bu eşyalar için ayrıca İzin Belgesi aranmaz.

c) Eşyanın geçici olarak yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, kesin ithali 4 üncü ve 5 inci maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7-

(1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-Hizmetler” başlığı altındaki “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) 5 inci madde kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” uygulamasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(4) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” uygulamasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0962- TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(5) Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Tebliğde yer alan ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(6) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(7) “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” kapsamındaki müracaatların değerlendirilmesinde ithalatçının niteliği, eşyanın miktarı, eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Belgelerin düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 8-

(1) Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi adına İzin Belgesi Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Belgelerin süresi

MADDE 9- (1) İzin Belgesi belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Süre uzatımı yapılmaz.

(2) İzin Belgesi kapsamındaki ithalatın, belge sahibi tarafından yapılması zorunludur. Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi 

MADDE 10-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

(2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 11-

(1) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve
kontrollerin yerine geçmez.

(2) İzin belgesi, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen
kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 13- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’e
yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır. Geçmiş döneme ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Tebliğ kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar yapılan başvurular ve verilen izinler Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, 1/1/2023 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2023 tarihine kadar (15/2/2023 dahil) başvurulması halinde başvurular Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(3) Yukarıda yer alan fıkra hükümleri çerçevesinde yapılan başvurularda, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür