İşgüm Kontrol Belgesi

İsgüm Kontrol Belgesi Nedir

İsgüm Kontrol Belgesi; ithalatı yapılmak istenilen boya ve boya kimyasalları (benzol, toluen, Hekzan, white sprit, solvent, aerosol, çözücüler ve incelticiler) , sanayi yapıştırıcıları gibi. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen bir belgedir.

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, İsgüm Kontrol Belgesi nin alınmış olması gerekmektedir.

İthal Ürün gümrüğe geldikten sonra İsgüm Kontrol Belgesi müracaat işlemlerine başlanılması, Kontrol belgesi onaylanana kadar ürünlerinizin gümrükte beklemesine ve bozulmasına sebep olabilecegi gibi gümrükte beklediği her gün için, ardiye ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

ÖNEMLİ DUYURU
- Başvurular Elektronik ortamdan yapılacagı için; SGK da firma iş vereni olarak kayıtlı yetkili adına Elektronik imza (E-imza) alınması gereklidir.

İsgüm Kontrol Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

1-Gümrük Müdürlüğünden Alınmış Tek Pencere (TPS)Şifresi
2-SGK da kayıtlı işveren adına alınmış Elektronik(E-imza)imza
3-Proforma Fatura
4-MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olması gereklidir. Firmamız Bünyesinde Sertifikalı kişi mevcuttur. Tarafımızcada hazırlanabilir. )

2023 yılı itibari ile İsgüm Kontrol Belgesi Harcı 1.560,00 TL dir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2023/13) 31 Aralık 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı 32060 (3. Mükerrer)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kontrol Belgesine tabi eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığınca fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenecek Kontrol Belgesi aranır. 

GTP Eşyanın Tanımı

2707.10.00.00.00 Benzol (benzen)
2707.20.00.00.001 Toluol (toluen)
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19 Diğerleri
2707.99.11.00.00 200°C’ye kadar sıcaklıkta, hacim itibarıyla %90 veya 
daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00 Diğerleri
2710.12.21.00.00 White Spirit
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.001 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.001 o-Ksilen
2902.42.00.00.001 m-Ksilen
2902.43.00.00.001 p-Ksilen
2902.44.00.00.001 Ksilen izomerleri karışımları
32.08 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar 
3506.10.00.90.11 Solvent içerenler
3506.91.90.90.13 Solvent içerenler
3506.99.00.90.11 Solvent içerenler

3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.99.96.90.68 Yalnız vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
40.05 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

Kontrol Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından (laboratuvar analizlerinde kullanılan referans standart malzemeler hariç eşya için) yapılan analiz sonucuna göre düzenlenir.

Birinci fıkra hükmü; özet beyan, tır karnesi veya transit beyannamesi muhteviyatı eşyanın bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numuneler için uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/13)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır. 

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

İlgili sayfaya işgüm kontrol belgesi, işgüm kontrol belgesi nedir, işgüm kontrol belgesi ücreti, işgüm kontrol belgesi 2023, işgüm kontrol belgesi formu, işgüm kontrol belgesi harcı, işgüm kontrol belgesi nasıl alınır, isgüm belgesi, İSGÜM iletişim, İSGÜM Kontrol Belgesi, İSGÜM yetkilendirme, Kbs işgüm, İsgüm Firma Kullanıcı tanımlama, İsgum duyurular, İsgum vekalet yükleme, İsgum Kontrol Belgesi iletişim anahtar kelimelerini kullanarak ulaşabilirsiniz.

İSGÜM KONTROL BELGESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER VE GEREKLİ EVRAKLAR

* E-İmza Alınması (Firmanızın, İSGÜM’ün elektronik sistemi olan https://kbs.csgb.gov.tr adresine tanıtılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için şirket müdürüne veya ortaklarından herhangi birine elektronik imza (e-imza) alınması gerekmektedir.)

* E-İmza Tanımlama (E-imzayı aldıktan sonra firmanızın sisteme tanımlanması gerekmektedir. Talep ederseniz bu işlemi de sizin adınıza kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmekteyiz. E-imza’nızı bize göndermenize gerek olmadan sizin bilgisayarınıza bağlanarak firmanızı İsgüm Kontrol Belgesi sisteminde aktivasyonunu yapıyoruz.)

* İSGÜM - Tek Pencere Sistemi Girişi (İsgüm Kontrol Belgesi başvurusu iki aşamalı bir süreçtir. İlk etapta Ticaret Bakanlığı’nın “Tek Pencere Sistemi (TPS)” üzerinden ithal edilecek ürüne ait bilgiler doğru bir şekilde kaydedilip TPS Referans Numarası alınmalıdır. Firmanızın Tek Pencere Sistemine kaydı yok ise şirket yetkilisinin Gümrük İdaresine giderek yetkilendirmeyi açması gerekmektedir.)

* Başvuru (Firma tanımlama ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sürecine geçilecektir. Bu süreçte başvuru için gerekli bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.)

Ürünün 12 Haneli Gtip Numarası
Kimyasalın Menşei Ülkesi
Kimyasalın İthal Edildiği Ülke
Kimyasalın Kullanım Amacı
Ürünün Proforma Faturası veya Faturası
Üreticinin Göndermiş Olduğu MSDS(Material Safety Data Sheet) /GBF (Güvenlik Bilgi Formu)

* Kontrol Belgesi Onayı (Sizden aldığımız bilgi ve belgeler doğrultusunda Tek Pencere Sistemi ve İsgüm Kontrol Belgesi sistemi üzerinden başvurularınız yapılarak İsgüm Kontrol Belgeniz onaylatılacaktır. Ardından tarafınıza ithalatı yapabilmeniz için gerekli olan referans numaraları ve belge onay bilgileri gönderilecektir. İsgüm Kontrol Belgesi harç ücreti 1560,00 TL olup başvuru aşamasında kredi kartı ile ödenecektir. Belge onaylandıktan sonra İsgüm’ün faturası tarafınıza gönderilerek süreç tamamlanacaktır.)